Algemene voorwaarden

KVK nummer: 90414500, BTW nummer: NL865306977B01

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Fuel Solutions Ferox BV (FSF) gesloten overeenkomsten. Algemene (in- koop) voorwaarden van de opdrachtgever zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. FSF verwerpt dan ook uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden vormen één geheel met de onderliggende overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.2 FSF heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Opdrachten aan FSF gedaan gelden als onherroepelijk. Bij levering op afstand, zoals bij verkoop via internet, telefoon en postorder heeft de opdrachtgever het recht de koop binnen 7 dagen na ontvangst te ontbinden zonder opgave van redenen. Dit kan slechts als het betreffende artikel in nog in de oorspronkelijk en gesloten verpakking zit. Eventuele kosten van retournering zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Prijzen

3.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, via de webshop(s) zijn de prijzen incl BTW.
3.2 Eventuele handeling- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij op enigerlei wijze melding is gemaakt van een aandeel in deze kosten voor FSF.
3.3 Indien op de website(s) een foutieve prijs is vermeld en dit door FSF‘ schriftelijk aan de opdrachtgever is meegedeeld, heeft de opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.
3.4 FSF behoudt zich het recht voor de opgegeven prijzen tussentijds te wijzigen, indien en voor zover door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd.

4. Betaling

4.1 Betalingen dienen dan wel vooraf of achteraf te worden betaald, binnen 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen
4.2 Indien de opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet binnen de in artikel 4.1 vermelde termijn voldoet is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is, in verzuim en daarmee rente verschuldigd van 1,5% per maand. Overschrijdt de wettelijke rente het hiervoor genoemde percentage van 1,5% per maand, dan geldt de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.
4.3 FSF is niet gehouden tot enige prestatie zolang de opdrachtgever in verzuim is.
4.4 Nadat de opdrachtgever in verzuim is getreden komen alle op de invordering vallende kosten – gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke – ten laste van de opdrachtgever. Het bedrag van de kosten wordt bepaald door het ingeschakelde incassobureau, dit komt geheel voor rekening van de opdrachtgever.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van FSF zolang alle bedragen, die de opdrachtgever verschuldigd is voor zover krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling niet volledig aan FSF zijn voldaan.
5.2 Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het vermelde in artikel 5.3.
5.3 Het is de opdrachtgever toegestaan de onder eigendom voorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

6. Reclames

6.1 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten, tenzij met toestemming van FSF. Deze dienen binnen 3 dagen gedaan te zijn.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van FSF is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de netto factuurprijs.
7.2 Aansprakelijkheid van FSF vanwege indirecte of directe schade ten gevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van FSF afkomstige ontwerpen of tekeningen en/of ten gevolge van werkzaamheden, uitgevoerd door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.
7.3 Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan en tevens niet meer dan het bedrag waartoe de door FSF afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.

8. Overmacht

8.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.2 Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege over macht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekend schrijven ontbinden.

9. Beëindiging overeenkomst / verplichting.

9.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met FSF gesloten overeenkomst voortvloeien,  in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor                niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en)is FSF gerechtigd de overeenkomst(en), na een verzonden ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door de opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de aan FSF toekomende rechten uit  onder andere wanprestatie.

10. Contracten door externe partijen / bedrijven

10.1 FSF BV geeft met deze voorwaarden uitdrukkelijk aan dat indien men in contract wil met de organisatie, alleen de voorwaarden van FSF van toepassing zijn (zie ook art 1). Iedere poging om FSF in een contract te krijgen/ dwingen zal worden afgewezen.
10.2 Het versturen van ongevraagde brieven of elektronische correspondentie wordt gezien als een contract dat aangegaan wordt met FSF, volgens onze algemene voorwaarden. Het standaard tarief voor beantwoorden bedraagt € 375,- per brief/ email. Het consulteren fysiek op ons bedrijf vangt aan met het    standaard tarief van € 375,- per uur, voor ieder vervolg kwartier bedraagt de vergoeding € 100,-  Pogingen om FSF in een ongevraagd contract te dwingen zullen  gesanctioneerd worden met een declaratie van € 10.000,- per gebeurtenis. Indien FSF door fictieve entiteiten/ personen benaderd wordt en pogingen gedaan worden contract(en) af te dwingen, zal dit gesanctioneerd worden met een declaratie van € 10.000,- per gebeurtenis.
10.3 Ongevraagde correspondentie verstuurd van een (fictief) bedrijf of door een fictief persoon / mens wordt de verzender aansprakelijk gesteld. Dit is tevens                  van toepassing op ongevraagde automatisch gegenereerde brieven/mails.

11. Rechtskeuze en geschillen

11.1 Alle geschillen, welke tussen FSF BV met de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door FSF met opdrachtgever gesloten overeenkomsten, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

Winkelwagen
Scroll naar boven